INFORMACJA PRAWNA


Szanowni Państwo, spółka BHG Sp z.o.o. pragnie za pośrednictwem tej strony internetowej przekazać Państwu informacje o sobie. Wszystkie udostępniane dane są starannie sprawdzane pod kątem kompletności, poprawności i aktualności. Mimo to mogą pojawić się pewne nieścisłości, w związku z czym prosimy o zrozumienie. Wszystkie informacje na niniejszej stronie mogą zostać zmienione, usunięte lub w inny sposób zmodyfikowane bez wcześniejszej zapowiedzi. Mają one jedynie charakter informacyjny, dlatego wykluczamy wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe z jakiejkolwiek przyczyny w związku z wykorzystaniem informacji udostępnionych na naszej stronie internetowej.

Powyższe odnosi się również do podanych na stronie informacji na temat działalności IR (investor relations), za których aktualność, poprawność i kompletność nie odpowiadamy. Takie informacje, w tym kursy giełdowe, mają za zadanie jedynie ukazać Państwu ogólny obraz naszej firmy w tym zakresie. Nie są one formą nakłaniania lub wezwania do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych naszej grupy handlowej lub dokonania innej transakcji przy ich użyciu. Wymienione przypadki wykluczenia odpowiedzialności nie obejmują odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty życia lub uszczerbku na ciele lub zdrowiu i spowodowane naszym nieumyślnym naruszeniem obowiązku tudzież umyślnym lub nieumyślnym naruszeniem obowiązku przez przedstawicieli prawnych firmy lub osoby działające w jej imieniu.

Ponadto wykluczenie odpowiedzialności nie obejmuje odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z naruszenia obowiązku w następstwie naszego rażąco niedbałego działania lub naruszenia obowiązku w następstwie umyślnego lub rażąco niedbałego działania przedstawicieli prawnych firmy lub osób działających w jej imieniu.

Należy pamiętać o tym, że prawa autorskie do wszystkich dokumentów udostępnionych na naszej stronie internetowej oraz materiałów użytych do ich sporządzenia należą wyłącznie do naszej firmy i nikomu nie udzielamy prawa do nich w jakiejkolwiek formie z tytułu korzystania ze strony. Sposób wykorzystywania tych dokumentów i materiałów inny niż w celach informacyjnych (np. komercyjny) jest zabroniony, chyba że po otrzymaniu od nas wyraźnej i stosownej zgody na piśmie.

Zakłada się, że jeżeli poprzez odsyłacze bezpośrednio lub pośrednio udostępniamy informacje stron trzecich, to nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść na danych stronach internetowych.

Podkreślamy, że niniejsza strona internetowa ma wyłącznie charakter informacyjny, stąd wyklucza się zobowiązanie do dokonania czynności prawnej lub jakiekolwiek inne zobowiązanie jedynie na podstawie udostępnionych na stronie informacji.

Polityka prywatności

I. Nazwisko i adres administratora

W myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych administratorem jest:

BHG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

POLSKA

Tel.: +48 22 45 13 753

E-Mail: info@dekobit.com

Strona internetowa: www.dekobit.com

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do udostępniania funkcjonującej witryny internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn faktycznych nie można uzyskać uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo. 

2. Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych

Jeżeli od podmiotu danych uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeśli istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie przeważają nad tymi pierwszymi, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe podmiotu danych zostaną usunięte lub zablokowane niezwłocznie po tym, gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane w przypadku, jeśli zostało to przewidziane ustawodawstwem europejskim lub krajowym w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach unijnych, którym podlega administrator. Do blokady lub usunięcia danych dojdzie również po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje wymóg dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

III. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdej wizyty na naszej witrynie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika. 

Gromadzone są następujące dane:

Pliki dziennika przechowują między innymi adres IP, informacje o stosowanej przeglądarce, godzinę i datę oraz nazwę systemu używanego przez osobę odwiedzającą stronę. Adresy IP odwiedzających stronę internetową są przechowywane wyłącznie w formie pseudonimizowanej. Na poziomie serwera WWW odbywa się to w taki sposób, że w pliku dziennika zamiast rzeczywistego adresu IP odwiedzającego, np. 123.123.123.123, .zostanie zapisany adres IP 123.123.123.XXX, gdzie XXX jest wartością losową pomiędzy 1 a 254. Nie ma już możliwości stworzenia odniesienia do konkretnej osoby.

Dane będą również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Prawna podstawa przetwarzania danych 

Prawną podstawę tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne w celu dostarczenia witryny internetowej do komputera użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. 

Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te pomagają nam w optymalizacji witryny internetowej i zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście analiza danych do celów marketingowych nie ma miejsca. 

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest związany również z tymi celami.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania witryny internetowej będzie to mieć miejsce po zakończeniu danej sesji. 

Logi serwera poczty: okres przechowywania 7 dni

Logi w apache: 6 miesięcy

Kopie zapasowe: przechowywane przez 14 dni w formie zakodowanej

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych potrzebnych do udostępniania witryny internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu. 

IV. Stosowanie ciasteczek

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z ciasteczek. Ciasteczka to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, ciasteczko może zostać zapisane w systemie operacyjnym użytkownika. Ciasteczko zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu strony internetowej. 

Używamy ciasteczek, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają informacji umożliwiających rozpoznanie przeglądarki użytkownika również po zmianie witryny. 

W ciasteczkach są zapisywane i przekazywane następujące dane:

(1) ustawienia języka

(2) informacje dotyczące logowania

Na naszej stronie internetowej stosujemy również ciasteczka, które umożliwiają analizę zachowań internautów. 

W ten sposób można przesyłać następujące dane:

(1) wyszukiwane słowa

(2) częstotliwość wizyt na stronie

(3) korzystanie z funkcji witryny internetowej

Zgromadzone w ten sposób dane użytkownika są poddawane pseudonimizacji za pomocą odpowiednich środków technicznych. Dlatego też przyporządkowanie danych do użytkownika odwiedzającego stronę nie jest możliwe. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podczas wizyty na naszej witrynie internetowej banner informacyjny poinformuje użytkownika o stosowaniu ciasteczek do celów analizy, pojawi się również odnośnik do niniejszej polityki prywatności. Pojawi się również informacja o tym, jak można zapobiec zapisywaniu ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

Po otwarciu naszej witryny internetowej użytkownik zostanie poinformowany o stosowaniu ciasteczek do celów analizy i zostanie uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytych w tym kontekście. W związku z tym pojawi się również odnośnik do niniejszej polityki prywatności. 

b) Prawna podstawa przetwarzania danych 

Prawną podstawę przetwarzania danych z zastosowaniem ciasteczek stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c) Cel przetwarzania danych

Ciasteczka są niezbędne dla następujących aplikacji:

(1) akceptacja ustawień języka

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne ciasteczka nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.

Ciasteczka służące do analiz są wykorzystywane w celu usprawnienia funkcjonowania naszej witryny oraz ulepszenia jej zawartości. Ciasteczka stosowane do analiz dostarczają informacji o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z witryny, zapewniając stałą optymalizację naszej oferty.

W związku z tym naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

d) Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Ciasteczka są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę internetową. W związku z tym użytkownik posiada pełną kontrolę nad korzystaniem z ciasteczek. Przesyłanie ciasteczek można wyłączyć lub ograniczyć zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Już zapisane ciasteczka można w każdej chwili usunąć. Może to również nastąpić automatycznie. W przypadku dezaktywowania ciasteczek naszej strony internetowej funkcjonalność witryny może ulec ograniczeniu.

Aby wyłączyć transmisję ciasteczek typu flash, nie używać ustawień przeglądarki, lecz dokonać zmiany ustawienia programu Flash Player. 

V. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa oferuje użytkownikowi możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do okna wprowadzania danych, przesyłane do nas i zapisywane. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

Z chwilą rejestracji zapamiętywane są również następujące dane:

(1) adres IP użytkownika

(2) data i godzina rejestracji

W trakcie procesu rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych.

2. Prawna podstawa przetwarzania danych 

W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest niezbędna w celu udostępnienia określonych treści i usług w naszej witrynie internetowej.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Ma to miejsce w przypadku danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie usunięta lub ulegnie modyfikacji. 

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w każdej chwili anulować rejestrację. Zapisane dane można w każdej chwili zmienić.  

Jeśli dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przed zawarciem umowy, przedterminowe usunięcie danych jest możliwe tylko w przypadku braku zobowiązań umownych lub ustawowych stanowiących przeszkodę dla ich usunięcia. 

VI. Formularz kontaktowy i kontakt drogą elektroniczną

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, którego można użyć do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane podane w oknie wprowadzania zostaną do nas przesłane i tam zachowane. Tymi danymi są:

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

(1) adres IP użytkownika

(2) data i godzina rejestracji

Na przetwarzanie danych zostanie - w ramach procesu wysyłania - uzyskana zgoda użytkownika, pojawia się tu również odnośnik do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail.  W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną. 

W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania danych dotyczących konwersacji.

2. Prawna podstawa przetwarzania danych 

W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną w aspekcie przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości mailowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt drogą elektroniczną ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną w zakresie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z okna wprowadzania danych służy nam wyłącznie do edytowania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to prawnie uzasadniony interes niezbędny w procesie przetwarzania danych.

Pozostałe dane osobowe przetworzone podczas procesu wysyłania uniemożliwiają niewłaściwe wykorzystanie formularza kontaktowego i służą zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych w oknie wprowadzania danych na formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, będzie to mieć miejsce w przypadku zakończenia danej konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja zostaje zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione. 

Dane osobowe dodatkowo zgromadzone podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługującego mu prawa do sprzeciwu, prosimy o wysłanie e-maila na nasz adres: info@dekobit.com.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w ramach nawiązywania kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

 

VII. Prawa podmiotu danych

Jeśli przetwarzane są dane osobowe użytkownika, to w myśl rozporządzenia RODO jest on podmiotem danych i przysługują mu następujące prawa wobec administratora:

1. prawo dostępu do danych

2. prawo do sprostowania 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

4. prawo do usunięcia

5. prawo do informacji

6. prawo do możliwości przenoszenia danych

7. prawo sprzeciwu

8. prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

9. zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

10. prawo wniesienia odwołania do organu nadzorczego