Vážené dámy, vážení pánové, 

prostřednictvím těchto stránek bychom Vás chtěli informovat o společnosti BHG. Informace, které Vám předkládáme samozřejmě podléhají pečlivé kontrole úplnosti, správnosti a aktuálnosti. I přesto nám mohou uniknout chyby. Proto nemůžeme ručit za úplnost, správnost a aktuálnost poskytnutých informací a žádáme Vás tedy o pochopení. Charakter našich webových stránek je čistě informativní, zásadně proto odmítáme nést jakoukoli odpovědnost za škody, které z jakéhokoli důvodu vznikly v souvislosti s využitím informací zveřejněných na našich webových stránkách.

Respektujte prosím, že autorská práva ke všem na našich webových stránkách prezentovaným dokumentům a materiálům použitým pro jejich tvorbu jsou výlučně majetkem naší společnosti. Jejich jakékoliv využití přesahující informativní použití (např. k podnikatelským účelům) není dovoleno, pokud Vám z naší strany nebude udělen výslovný písemný souhlas.

Pokud prostřednictvím elektronických odkazů (linků) poskytujeme přímo nebo nepřímo přístup k cizím informacím, konstatujeme, že nemůžeme nést odpovědnost za obsah takových webových stránek.

Na základě výlučně informativního charakteru našich webových stránek obzvláště zdůrazňujeme, že je vyloučena právní vázanost našeho podniku nebo vázanost jakýmikoliv jinými povinnostmi na základě zde poskytnutých informací.

Prohlášení o ochraně dat

I. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu základního nařízení o ochraně dat a jiných národních zákonů členských států na ochranu dat, jakož i ostatních právních ustanovení na ochranu dat je:

BHG CZ s.r.o.

Vrbenská 29

370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 220

E-mail: info@dekobit.com

Webová stránka: www.dekobit.com

II. Všeobecně ke zpracování dat

1. Rozsah zpracování osobních dat

Zpracováváme osobní data našich uživatelek a uživatelů zásadně pouze tehdy, pokud je to potřebné k poskytnutí funkční webové stránky, jakož i našich obsahů a výkonů. Zpracování osobních dat našich uživatelek a uživatelů probíhá zpravidla pouze po schválení uživatele, resp. uživatelky.  Výjimka platí v takových případech, v nichž není předchozí vyžádání souhlasu z faktických důvodů možné a zpracování dat je zákonnými předpisy dovoleno. 

2. Právní základ pro zpracování osobních dat

Pokud si pro procesy zpracování osobních dat vyžádáme souhlas dotčené osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení EU o ochraně osobních dat (GDPR).

Při zpracovávání osobních dat, které je potřeba ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou dotčená osoba je, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní základ. Toto platí i pro procesy zpracování, které jsou potřebné k provedení předsmluvních opatření.  

Pokud je zpracování osobních dat potřebné ke splnění právní povinnosti, jíž náš podnik podléhá, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR jako právní základ.

Pro případ, že životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby zpracování osobních dat činí potřebným, slouží čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR jako právní základ.

Je-li zpracování potřebné k ochraně oprávněných zájmů našeho podniku nebo třetí osoby a nepřevažují-li zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby prvně jmenovaný zájem, pak jako právní základ pro zpracování slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

3. Vymazání dat a doba uložení

Osobní data dotčené osoby jsou vymazána nebo zablokována, pokud odpadne účel uložení. Uložení může trvat nadále, jestliže to bylo evropským nebo národním zákonodárstvím v unijně právních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, jimž odpovědná osoba podléhá, předem stanoveno. Zablokování či vymazání dat probíhá pak i tehdy, jestliže uplyne jmenovanými normami předepsaná lhůta pro uložení, ledaže by existovala nutnost dalšího uložení dat pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.  

III. Příprava webových stránek a vyhotovení přihlašovacích souborů (logfiles) 

1. Popis a rozsah zpracování dat

Při každém otevření naší internetové stránky zaznamená náš systém automaticky data a informace z počítačového systému vyvolávacího počítače. 

Přitom jsou pořizována následující data:

Přihlašovací soubory (logfiles) ukládají mj. IP-adresu, použitý prohlížeč, čas a datum a použitý systém návštěvníka, resp. návštěvnice stránky. U nás jsou ukládány pouze pseudonymizované IP-adresy návštěvníků webové stránky. Na úrovni webového serveru to probíhá tak, že v přihlašovacím souboru je ukládána standardně místo skutečné IP-adresy návštěvníka, resp. návštěvnice např. 123.123.123.123 IP-adresa 123.123.123.XXX, přičemž XXX je náhodná hodnota mezi 1 a 254. Vytvoření vztahu k osobě není již možné. 

Data jsou taktéž ukládána v přihlašovacích souborech našeho systému. Ukládání těchto dat spolu s jinými osobními daty uživatele, resp. uživatelky se neděje. 

2. Právní základ pro zpracování dat 

Právním základem pro přechodné ukládání dat a přihlašovacích souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování dat

Přechodné ukládání IP-adresy systémem je nutné, aby se umožnilo otevření webové stránky do počítače uživatele, resp. uživatelky. K tomu musí zůstat IP-adresa uživatele, resp. uživatelky po dobu logického spojení na terminálu uložena. 

Uložení v přihlašovacích souborech probíhá proto, aby se zajistila funkčnost webové stránky. K tomu nám slouží data pro optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. Vyhodnocení dat k účelům marketingu se v této souvislosti nekoná. 

V těchto cílech spočívá i náš oprávněný zájem o zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Doba trvání uložení

Data jsou vymazána, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich zjišťování potřebná. V případě pořizování dat k přípravě webové stránky je toto ten případ, kdy je příslušné logické spojení na terminálu ukončeno. 

Mailserverlog: doba pro nastavení je 7 dní 

Apachelog: 6 měsíců

Backups: 14 dní jsou uchovávána v zakódované formě

5. Možnost protestu a odstranění

Shromažďování dat k přípravě webové stránky a ukládání dat do přihlašovacích souborů je pro provoz internetové stránky naléhavě potřebné. A proto neexistuje ze strany uživatele, resp. uživatelky žádná možnost protestu. 

IV. Používání cookies

a) Popis a rozsah zpracování dat

Naše webová stránka používá cookies. U cookies se jedná o textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči, resp. internetovým prohlížečem na systém počítače uživatele, resp. uživatelky. Otevře-li uživatel, resp. uživatelka webovou stránku, pak může být cookie na provozním systému uživatele, resp. uživatelky, uloženo. Toto cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakovaném otevření webové stránky.   

Používáme cookies, abychom vytvořili naši webovou stránku pro uživatele, resp. uživatelky příznivěji. Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby otevřený prohlížeč mohl být identifikován i po změně stránky.   

V cookies jsou přitom ukládána a předávána následující data:

(1) Nastavení jazyků

(2) Log-in-informace

Na naší webové stránce používáme navíc cookies, která umožňují analýzu surfování uživatele, resp. uživatelky. 

Tímto způsobem mohou být předávána následující data: 

(1) Zadané vyhledávané výrazy 

(2) Četnost otevírání stránky

(3) Využívání funkcí webové stránky

Data uživatelů, resp. uživatelek, získaná tímto způsobem jsou technickými opatřeními pseudonymizována. Proto je přiřazení dat k vyvolávajícímu uživateli, resp. uživatelce, již nemožné. Data nejsou ukládána společně s ostatními osobními daty uživatelů, resp. uživatelek. 

Při otevření naší webové stránky jsou uživatelé resp. uživatelky informováni informačním bannerem o použití cookies k účelům analýzy a odkázáni na toto prohlášení o ochraně dat. V této souvislosti dochází i k odkazu na to, jak může být ukládání cookies v nastaveních prohlížeče zamezeno.  

Při otevření naší webové stránky je uživatel, resp. uživatelka, informován o používání cookies k účelům analýzy a požadován souhlas s rozšiřováním osobních dat používaných v této souvislosti. V této souvislosti je uskutečněn i odkaz na toto prohlášení o ochraně dat.

b) Právní základ pro zpracování dat 

Právním základem pro zpracování osobních dat za použití cookies je čl.  6 odst. 1 písm. f GDPR.

c) Účel zpracování dat

Cookies potřebujeme pro následující aplikace:

(1) Převzetí nastavení jazyků

Uživatelská data shromážděná technicky nutnými cookies nejsou používána k sestavování uživatelských profilů.

Použití cookies k analýze se děje za účelem zlepšení kvality naší webové stránky a jejích obsahů. Analýzou cookies se dozvíme, jak je webová stránka využívána, a tak můžeme naši nabídku stále optimalizovat. 

V tomto účelu spočívá i náš oprávněný zájem na zpracování osobních dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

d) Doba trvání uložení, možnost protestu a odstranění 

Cookies jsou ukládána na počítači uživatele, resp. uživatelky a z něj předávány naší straně. Proto máte jako uživatel, resp. uživatelka, plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenášení cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložená cookies mohou být kdykoliv vymazána. To se může dít i automaticky. Jsou-li cookies pro naši webovou stránku deaktivována, možná nemohou již být všechny funkce webové stránky v plném rozsahu využívány.  

Zprostředkování Flash-Cookies se nedá zamezit přes nastavení prohlížeče, avšak změnami nastavení Flash Players. 

V. Registrace

1. Popis a rozsah zpracování dat

Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům, resp. uživatelkám možnost zaregistrovat se zadáním osobních dat. Data jsou přitom zadávána v zadávací masce a nám předávána a ukládána. Předávání dat třetím osobám se neděje. V rámci procesu registrace se získávají následující data:

Při registraci jsou mimoto ukládána následující data:  

(1) IP-adresa uživatele, resp. uživatelky

(2) Datum a čas registrace

V rámci procesu registrace se vyžaduje souhlas uživatele resp. uživatelky se zpracováním těchto dat. 

2. Právní základ pro zpracování dat 

Právním základem pro zpracování dat je při existenci souhlasu uživatele, resp. uživatelky, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

3. Účel zpracování dat

Registrace uživatele, resp. uživatelky, je potřebná pro přichystání určitých obsahů a výkonů na naší webové stránce.

4. Doba trvání uložení

Data se vymažou, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich získání potřebná. 

 

Toto je ten případ pro data získaná během procesu registrace, kdy je zaregistrování na naší internetové stránce zrušeno nebo pozměněno. 

5. Možnost protestu a odstranění

Jako uživatel, resp. uživatelka máte kdykoliv možnost registraci zrušit. Vámi uložená data můžete kdykoliv nechat změnit. 

 

VI. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování dat

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který může být použit pro elektronické navázání kontaktu. Pokud se uživatel, resp. uživatelka této možnosti chopí, pak jsou nám data zadaná v zadávací masce zprostředkována a jsou uložena. Tato data jsou:

V okamžiku odeslání zprávy jsou mimoto uložena následující data: 

(1) IP-adresa uživatele, resp. uživatelky

(2) Datum a čas registrace

Pro zpracování dat je vyžadován v rámci odesílacího procesu Váš souhlas a je odkazováno na toto prohlášení o ochraně dat.

Alternativně je možné navázání kontaktu přes poskytnutou e-mailovou adresu. V takovém případě jsou osobní data uživatele, resp. uživatelky zprostředkovaná přes e-mail ukládána. 

V této souvislosti nedochází k předávání dat třetím osobám. Data jsou používána výhradně pro zpracování konverzace.  

2. Právní základ pro zpracování dat 

Právním základem pro zpracování dat je při existenci souhlasu uživatele, resp. uživatelky čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Právním základem pro zpracování dat, která jsou předávána v souvislosti s přeposíláním e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud e-mailový kontakt směřuje k uzavření smlouvy, pak je dodatečným právním základem pro zpracování č. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování dat

Zpracování osobních dat ze zadávací masky nám slouží jen k vypracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu přes e-mail je v tom potřebný oprávněný zájem na zpracování dat.

Ostatní osobní data zpracovávaná během procesu odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a zajistila se bezpečnost našich informačně technických systémů.

4. Doba trvání uložení

Data se vymažou, pokud již nejsou pro dosažení účelu jejich získání potřebná. Pro osobní data ze zadávací masky kontaktního formuláře a ta, která byla zaslána e-mailem, je toto ten případ, kdy je příslušná konverzace s uživatelem, resp. uživatelkou ukončena. Ukončena je konverzace poté, kdy se dá z okolností usoudit, že dotyčná situace byla nakonec vysvětlena.  

Osobní data získaná dodatečně během odesílacího procesu jsou nejpozději po sedmi dnech vymazána.

5. Možnost protestu a odstranění

Uživatel, resp. uživatelka má kdykoliv možnost souhlas se zpracováním osobních dat odvolat. Pokud se uživatel, resp. uživatelka, s námi spojí pomocí e-mailu, pak může s uložením osobních dat kdykoliv nesouhlasit. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat. 

Pro případ, že byste chtěli uplatnit své právo protestu, pak nám to jednoduše e-mailem napište na info@dekobit.com.

Všechna osobní data, která byla v souvislosti s navázáním kontaktu uložena, jsou v takovém případě vymazána.

 

VII. Práva dotčené osoby

Jsou-li Vaše osobní data zpracovávána, jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR a přísluší Vám následující práva vůči odpovědným osobám: 

1. Právo na informace

2. Právo na opravu  

3. Právo na omezení zpracování

4. Právo na vymazání

5. Právo na sdělení

6. Právo na přenositelnost dat

7. Právo odporu

8. Právo na odvolání právního prohlášení souhlasu k ochraně dat  

9. Automatizované rozhodnutí v jednotlivém případě včetně profilování 

10. Právo na stížnost u dozorčího úřadu