JOGI NYILATKOZAT

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi, a BitumenhandelsgesmbH & Co KG, e honlap útján szeretnénk tájékoztatni Önöket. A rendelkezésre bocsátott információkat a teljesség, a korrektség és az aktualitás vonatkozásában természetesen gondos vizsgálatnak vetjük alá. Ennek ellenére mi is hibákat követhetünk el, így a teljesség, a korrektség és az aktualitás tekintetében nem nyújthatunk garanciát – ezért megértésüket kérjük. A honlapon megjelenő információk előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók, eltávolíthatók, vagy egyéb módon módosíthatók. Ebben az értelemben  - hivatkozva e honlap tisztán tájékoztató jellegére - elutasítunk mindennemű felelősséget e honlapon rendelkezésre bocsátott információkból eredően bármely módon keletkezett károkra vonatkozóan.

Ugyanez érvényes a honlapon beruházói kapcsolatokra vonatkozóan megjelenő információkra, amelyek aktualitásáért, korrektségéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget. Az erre vonatkozóan rendelkezésre bocsátott információk, beleértve a tőzsdei árfolyamokat, csak áttekintés gyanánt szolgálnak cégünk részéről erre a témakörre vonatkozóan. A rendelkezésre bocsátott információk különösképpen nem jelentenek vásárlásra, eladásra, vagy cégcsoportunk értékpapírjaival való egyéb kereskedésre irányuló ösztönzést vagy felszólítást. Az előbbiekben felsorolt felelősséget kizáró nyilatkozatok nem terjednek ki az életet, a testet vagy az egészséget érintő sérülésekre, amelyek a részünkről való gondatlan kötelességszegésből, vagy valamely törvényes képviselőnk vagy a teljesítésben közreműködő segítőnk szándékos vagy gondatlan kötelességszegéséből származnak.

A felelősség kizárásából kivételt képeznek még az egyéb olyan károk, amelyek egy részünkről elkövetett durván gondatlan felelősségszegésből, vagy valamely törvényes képviselőnk vagy a teljesítésben közreműködő segítőnk szándékos vagy durván gondatlan kötelességszegéséből származnak.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a honlapunkon rendelkezésre bocsátott dokumentumok és az ezekkel kapcsolatban használt anyagok szerzői joga cégünk kizárólagos tulajdona és honlapunk használata senki számára nem teremt semmiféle jogosultságot. Az információs felhasználást meghaladó egyéb (például ipari célokra történő) alkalmazás nem megengedett, hacsak ezzel kapcsolatban nem adtuk meg Önöknek az ehhez való írásbeli hozzájárulásunkat.

Amennyiben elektronikus külső hivatkozás (linkek) formájában direkt vagy indirekt módon idegen információkhoz nyitunk hozzáférést, előrebocsátjuk, hogy ezen honlapok tartalma tekintetében semmiféle felelősséget nem vállalhatunk.

E honlap kizárólagosan tájékoztató jellegénél fogva különösképpen hangsúlyozzuk, hogy cégünk bármely jogügyleti kötődése vagy egyéb kötelezettsége, legyen az bármely formában, az itt rendelkezésre bocsátott információk alapján természetesen kizárt.

Adatvédelmi nyilatkozat

I. A felelős szervezet neve és címe

A felelős szervezet az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok más nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok értelmében:

BHG Bitumen Kft. 

Gábor Dénes u. 2. "D" ép. Infopark

1117 Budapest

MagyarországTel.: +36 1 358 5058

E-mail: info@dekobit.com

Weboldal: www.dekobit.com

 

II. Általános tájékoztatás az adatkezelésról

1. Személyes adatok kezelésének terjedelme

Felhasználóink személyes adatait elvileg csak egy működőképes weboldal, ill. tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához szükséges mértékig kezeljük. Felhasználóink személyes adatainak kezelése rendszerint csak a felhasználók jóváhagyásával történik. Ez alól csak abban az esetben van kivétel, ha az előzetes jóváhagyás megszerzése valós okokból nem lehetséges és az adatok kezelését törvényi rendelkezések megengedik.

2. Személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez beszerezzük az érintett személy jóváhagyását, az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bek. a. pontja szolgál jogalapként.

Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bek. b. pontja szolgáltatja. Ez vonatozik a szerződéselőkészítési intézkedésekhez szükséges adatkezelési műveletekre is.

Amennyiben a személyes adatok kezelése cégünket érintő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bek. c. pontja szolgál jogalapul.

Abban az esetben, ha az érintett személy vagy más természetes személy létfontosságú érdeke teszi szükségessé a személyes adatok kezelését, a GDPR 6. cikk (1) bek. d. pontja szolgál jogalapul.

Ha cégünk vagy harmadik fél jogos érdekének védelmét szolgálja az adatkezelés, és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságjogai nem előzik meg az elsőnek említett érdeket, a kezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f. pontja szolgáltatja.

3. Adatok törlése és tárolási ideje

Az érintett személy személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik. Tárolásra kerülhet sor ezen kívül akkor is, ha európai vagy nemzeti jogalkotás az adatkezelő számára kötelező uniós rendeletekben, törvényekben vagy egyéb jogszabályokban azt előírja. Akkor is töröljük vagy zároljuk az adatokat, ha a hivatkozott normák által előírt tárolási idő lejár, kivéve, ha az adatok további tárolására szerződéskötéshez vagy egy szerződés teljesítéséhez van szükség.

 

III. Weboldal rendelkezésre állása és naplófájlok létrehozása 

1. Az adatkezelés ismertetése és terjedelme

Rendszerünk a weboldal minden felhívásánál automatikusan rögzít adatokat és információkat a kapcsolatot kezdeményező számítógép informatikai rendszeréről.

Ilyen esetben az alábbi adatokat gyűjtjük:

A naplófájlok tárolják többek között az IP-címet, a használt böngészőt, a dátumot és időpontot, valamint az oldal látogatója által használt rendszert. Mi csak álnevesített IP-címeket tárolunk az oldal látogatóiról. Webszerver szinten ez úgy történik, hogy a naplófájlban alapértelmezésben a látogató tényleges IP-címe helyett – pl.  123.123.123.123 – egy 123.123.123.XXX IP-címet tárolunk, ahol XXX random érték 1 és 254 között. A személyi vonatkozás helyreállítása így már nem lehetséges. 

Az adatokat rendszerünk saját naplófájlokban is tárolja. Ezeknek az adatoknak a tárolása a felhasználó egyéb személyes adataitól elkülönítve történik.

2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatok és naplófájlok átmeneti tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek f. pontja.

3. A adatkezelés célja

Az IP-cím rendszer általi átmeneti tárolására azért van szükség, hogy a weboldalt a felhasználó számítógépe számára hozzáférhetővé tegyük. Ehhez a felhasználó IP-címét a kapcsolat tartamára kell tárolnunk. 

A naplófájlokban történő tárolás célja a weboldal működőképességének biztosítása. Ezenkívül az adatok weboldalunk optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának biztosítására szolgálnak. Ebben az összefüggésben nem kerül sor az adatok marketing célokra történő kiértékelésére. 

Ezek a célok tükrözik a GDPR 6. cikk (1) bek. f. pontjának megfelelően a saját adatkezeléshez fűződő jogos érdekünket is.

4. A tárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint azokra gyűjtésük céljának eléréséhez már nincs szükség. Az adatoknak a weboldal rendelkezésre állása céljából történő rögzítése esetén erre az adott kapcsolat befejeztével kerül sor. 

Mail-szerver napló: a visszatartás ideje 7 nap

Apache napló: 6 hó

Biztonsági mentések: 14 napig őrizzük kódolt formában 

5. Kifogásolási és eltávolítási lehetőség

A weboldal rendelkezésre állásához szükséges adatgyűjtés és az adatok tárolása naplófájlokban alapvető fontosságú a weboldal működtetéséhez. Következésképpen a felhasználónak nincs módja kifogást emelni. 

 

IV. Sütik használata

a) Az adatkezelés ismertetése és terjedelme 

Weboldalunkon sütiket használunk. A sütik szövegfájlok, amelyeket az internet böngésző, ill.  a felhasználó számítógéprendszere tárol. Amikor a felhasználó felhívja a weboldalt, egy süti helyezhető el a felhasználó operációs rendszerén. Ez a süti tartalmaz egy karakterláncot, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását a weboldal ismételt felhívásakor.

Azért használunk sütiket, hogy weboldalunkat felhasználóbarátabbá tegyük. Weboldalunk egyes elemei szükségessé teszik, hogy a kapcsolatot kezdeményező böngésző oldalváltás esetén is azonosítható legyen. 

A sütik az alábbi adatokat tárolják és adják tovább:

(1) Nyelvi beállítások

(2) Bejelentkezési információk

Használunk a fentieken kívül olyan sütiket is a weboldalunkon, amelyek a felhasználó szörfölési szokásainak elemzését teszik lehetővé. 

Ily módon továbbíthatók a következő adatok:

(1) Beadott kereső kifejezések 

(2) Oldalfelhívások gyakorisága

(3) Weboldal-funkciók igénybe vétele

Az ily módon gyűjtött felhasználói adatokat technikai óvintézkedésekkel álnevesítjük. Ezáltal az adatok hozzárendelése a kapcsolatteremtő felhasználóval többé nem lehetséges. Az adatokat nem tároljuk együtt a felhasználó egyéb személyes adataival.

Weboldalunk felhívásakor infósávon tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy elemzési célokra sütiket használunk, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra. Ebben az összefüggésben arra is utalunk, hogy hogyan lehet a sütik tárolását a böngésző beállításával megakadályozni.

A weboldal felhívásakor tájékoztatjuk a felhasználót a sütik elemzési célokra történő használatáról és beszerezzük a jóváhagyást a gyűjtött személyes adatok ebben az összefüggésben történő kezeléséhez. Egyúttal utalunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra is.

b) Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok sütik használatával történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1). bek. f. pontja.

c) Az adatkezelés célja

A technikailag szükséges sütik használatának célja a weboldalak felhasználó általi használatának egyszerűsítése. Weboldalunk bizonyos funkciói sütik használata nélkül nem állnának rendelkezésre. Ezekhez az szükséges, hogy a böngészőt oldalváltás után is felismerje a rendszerünk. 

A következő alkalmazásokhoz van szükségünk sütikre:

(1) Nyelvi beállítások átvétele

A technikailag szükséges sütik segítségével gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok létrehozásához.

Az elemzésre szolgáló sütiket weboldalunk és annak tartalma minőségi javítására használjuk fel. Az elemzésre szolgáló sütik révén szerzünk ismereteket arról, hogy miként használják a weboldalunkat, és így folyamatosan optimalizálni tudjuk ajánlatainkat.

Ezek a célok tükrözik a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogos érdekünket is a GDPR 6. cikk (1) bek f. pontja értelmében. 

d) A tárolás időtartama, kifogásolási és eltávolítási lehetőség 

A sütiket a felhasználó számítógépe tárolja, és onnan kerülnek át a mi oldalunkra. Ezáltal Ön teljes befolyást gyakorolhat a sütik felhasználására. Böngészője beállításának módosításával Ön letilthatja vagy korlátozhatja a sütik átvitelét. A már tárolt sütik bármikor törölhetők, ez akár automatikusan is történhet. Amennyiben a sütiket weboldalunkon letiltja, fennáll az eshetősége, hogy nem érhető el a weboldal összes funkciója. 

A flash sütik átvitelét nem a böngésző beállításával lehet letiltani, hanem a flash player beállításának módosításával. 

 

V. Regisztrálás

1. Az adatkezelés ismertetése és terjedelme

Weboldalunkon felkínáljuk felhasználóinknak a lehetőséget, hogy személyes adataik megadásával regisztráljanak. Az adatok ekkor egy adatbeviteli maszkba kerülnek, ahonnan átvesszük és tároljuk őket. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek. A következő adatokat rögzítjük a regisztrálás során:

A regisztrálás időpontjában a következő adatokat rögzítjük:

(1) A felhasználó IP-címe

(2) A regisztrálás napja és időpontja 

A regisztrálás során bekérjük a felhasználó jóváhagyását ezen adatok kezeléséhez.

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó jóváhagyása birtokában a GDPR 6. cikk (1) bek a- pontja.

4. Az adatkezelés célja

A felhasználó regisztrálása bizonyos tartalmak és szolgáltatások weboldalunkon történő használatához szükséges.

5. A tárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint azokra rögzítésük céljának eléréséhez már nincs szükség.

Ez történik a regisztráció során felvett adatokkal akkor, ha a weboldalunkon történt regisztrációt megszüntetik vagy módosítják. 

6. Kifogásolási és eltávolítási lehetőség

Felhasználóként Önnek bármikor lehetősége van regisztrációját megszüntetni. Az Önről tárolt adatokat bármikor módosíttathatja. 

 

VI. Kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail kapcsolat

1. Az adatkezelés ismertetése és terjedelme 

Weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, amely felhasználható az elektronikus kapcsolatfelvételhez. Amennyiben a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, akkor az adatbeviteli maszkba beadott adatokat átvesszük és tároljuk. Ezek az adatok: 

Az üzenetet elküldésének időpontjában ezenkívül a következő adatokat tároljuk:

(1) A felhasználó IP-címe

(2) A regisztrálás napja és időpontja 

Az adatok kezeléséhez az üzenetváltás során bekérjük az Ön jóváhagyását és hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.

Lehetséges a kapcsolatfelvétel a közölt e-mail címen is. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben megadott személyes adatait fogjuk rögzíteni.

Ebben az összefüggésben nem továbbítjuk az adatokat harmadik félnek. Az adatokat kizárólag az üzenetváltás feldolgozására használjuk fel.

 

VII. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó jóváhagyásának birtokában a GDPR 6. cikk (1) bek. a. pontja.

Az olyan adatok kezelésének jogalapja, amelyeket e-mail küldése során veszünk át, a GDPR 6. cikk (1) bek. f. lpontja. Amennyiben az e-mail kapcsolat célja egy szerződés megkötése, akkor az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b. pontja.

VIII. Az adatkezelés célja

Az adatbeviteli maszkról átvett személyes adatok egyedül a kapcsolatfelvétel feldolgozására szolgálnak. E-mailben történt kapcsolatfelvétel esetén így kívánja a szükséges jogos érdekünk. Az üzenetküldés során kezelt egyéb személyes adatok arra szolgálnak, hogy megakadályozzuk a kapcsolatfelvételi űrlappal történő visszaélést és biztosítsuk informatikai rendszereink biztonságát.

IX. A tárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint azokra rögzítésük céljának eléréséhez már nincs szükség. A  kapcsolatfelvételi űrlap adatbeviteli maszkjáról átvett személyes adatok és egyéb e-mailen küldött adatok esetében erre akkor kerül sor, ha a felhasználóval történt üzenetváltás befejeződött. Az üzenetváltás akkor fejeződik be, amikor a körülményekből megállapítható, hogy az érintett tényeket véglegesen tisztáztuk.

Az üzenetváltás során gyűjtött további személyes adatokat legkésőbb hét napos határidő után töröljük.

X. Kifogásolási és eltávolítási lehetőség

A felhasználónak bármikor lehetősége van személyes adatai kezeléséhez adott jóváhagyása visszavonására. Amennyiben a felhasználó e-mailen veszi fel velünk a kapcsolatot, bármikor kifogást emelhet személyes adatai tárolása ellen. Ilyen esetben nem folytatható az üzenetváltás.

Arra az esetre, ha Ön élni kíván kifogásolási jogával, egyszerűen írja ezt meg nekünk e-mailben a(z) info@dekobit.com címre.

Ebben az esetben törölni fogjuk az összes személyes adatot, amelyeket a kapcsolatfelvétel során rögzítettünk.

XI. Az érintett személy jogai

Amennyiben az Ön személyes adatait kezeljük, Ön a GDPR értelmében érintett és az alábbi jogokkal rendelkezik a felelős szervezettel szemben:

1. Tájékoztatáshoz való jog

19. Helyesbítési jog

20. Az adatkezelés korlátozásának joga

21. Törlés joga

22. Felvilágosításhoz való jog

23. Adathordozhatósághoz való jog

24. Tiltakozáshoz való jog

25. Az adatvédelmi jog szerinti hozzájáruló nyilatkozat visszavonásának joga

26. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást is 

27. Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál